NAŠE PROGRAMY

Ambulantní služby psychiatra

Slouží k přijetí nových pacientů do sanatoria a pro kontakt se stávající klientelou. Do ambulantní složky zahrnujeme též odpolední psychoterapeutické skupiny, které jsou určeny pro absolventy stacionárních programů pro neurotická onemocnění. Párovou a rodinnou terapii v indikovaných případech.

Ambulantní služby psychiatrické sestry

Slouží k intenzivní práci s klientem a musí být předem indikovány psychiatrem. Jsou součásti komplexní péče o klienta. V odůvodněných případech pracuje psychiatrická sestra také v terénu.

V denním stacionáři probíhají dva typy programů

Prvním z nich je intenzivní skupinová psychoterapie pro neurotické pacienty, pacienty s lehčími depresemi a lehčími poruchami osobnosti, včetně kompenzovaných nemocných po prodělané psychotické atace.

Program je v současné době třítýdenní. Začíná v 8.30 hodin a trvá 6terapeutických hodin. Ve skupině je minimálně 5 a maximálně 9 lidí. V léčení se používání psychoterapie americké psychoterapeuty V. Satirové. Ta je založena na podpoře lidí v důvěře v jejich hodnotu, pracuje s jejich zdroji , včetně rodinných kořenů, podporuje jejich schopnost se rozhodovat, mít zodpovědnost a být kongruentní, orientovat se ve svém vnitřním světě i vztahové problematice. Podporuje schopnost zdravého sebeprosazení, ne na úkor druhých lidí ani kontextu. Tato podpora vede ke zlepšení celkové kondice, větší schopnosti přijmout sebe i druhé. I když program je náročný ve výslednému efektu se účastníci cítí posílení, vitálnější, k čemuž nepochybně přispívá i uplatňování relaxačních a meditačních přístupů, které jsou nedílnou součástí každodenního programu.

Druhý program je program komplexní psychiatrické rehabilitace, který je určen pro pacienty s psychotickou poruchou. Program je postaven na skupinovém setkávání, preterapii, komunikačních dovednostech, na nácviku kognitivních funkcí, psychoterapii, arteterapii, ergoterapii, nácviku sociálních dovedností, nácviku soběstačnosti včetně úklidu, praní, žehlení a vaření, na sportovních aktivitách i kulturním vyžití, kontaktu se zvířaty, což vše řadíme pod pojem komplexní psychiatrické rehabilitace. Využíváme také v práci s klienty s psychotickou poruchou, strukturované programy např.Prelaps, kdy také v odpoledních hodinách jsou do těchto programů zváni příbuzní a známí, kteří jsou v kontaktu s klienty, aby byli edukováni o nemoci, která postihla jejich blízké a měli možnost učit se a konsultovat vhodný a pomáhající přístup k nemocným. Oblíbeným se pro zejména mladší část klientů bojujících s nadváhou se stal Programu pro dobré zdraví vedený vyškolenou zdravotní sestrou.